مقاله عوامل محیطی مرتبط با سرطان کولورکتال اسپورادیک، بیمارستان سیدالشهدای شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: عوامل محیطی مرتبط با سرطان کولورکتال اسپورادیک، بیمارستان سیدالشهدای شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله عوامل محیطی
مقاله اسپورادیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: دارائی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه سرطان یکی از معضلات مهم و اساسی بهداشت و درمان در سراسر دنیا می باشد و در کشور ما نیز اهمیت این بیماری رو به افزایش است. به طوری که این بیماری سومین عامل میرایی و دومین گروه بزرگ از بیماری های مزمن غیر قابل انتقال را به خود اختصاص داده است. سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش در سراسر دنیا است و ۱۰ درصد موارد فوت ناشی از سرطان را شامل می شود. عوامل ژنتیکی و محیطی متفاوتی در ایجاد این سرطان نقش دارند که در این پژوهش به بررسی عوامل محیطی مرتبط با سرطان کولورکتال در شهرستان اصفهان پرداخته شد.
روش ها: در این مطالعه مورد – شاهدی، ۱۲۵ بیمار که نتیجه کولونوسکوپی آنها مثبت بود از تنها مرکز سرطان کولورکتال استان اصفهان (بیمارستان سیدالشهدا) به عنوان مورد و ۱۳۵ نفر که نتیجه کولونوسکوپی آنها منفی شده بود از همان مرکز به عنوان شاهد انتخاب شدند. موارد و شاهدها از نظر سن، جنس و محل سکونت با هم همسان گردیدند. با توجه به هدف مطالعه جهت بررسی عوامل سرطان کولورکتال اسپورادیک، بیمارانی که از نظر سابقه فامیلی مثبت بودند از مطالعه خارج شدند. اطلاعات استخراج شده شامل سن، جنس، فعالیت، رژیم غذایی، مصرف داروهای غیراستروئیدی، دخانیات و BMI (Body mass index) بود. داده ها با استفاده از مدل Logistic regression بعد از ورود به نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از مجموع بیماران مورد بررسی ۵۱٫۹ درصد مرد، ۴۸٫۱ درصد زن و میانگین سنی بیماران ۵۸٫۳۲±۱۱٫۰۰۲ سال بود. در آنالیز چندگانه یک ارتباط معکوس بین فعالیت فیزیکی (CI: 0.34-0.7 95 درصد، OR= 0.49) و مصرف داروهای غیر استروئیدی (CI: 0.02-0.2 95 درصد، OR= 0.07) با سرطان کولورکتال پیدا شد. همچنین ارتباط مثبتی بین مصرف رژیم غذایی پرچرب و سرطان کولورکتال یافت شد (CI: 2.96-5.45 95 درصد، OR= 4.86). در این مطالعه ارتباطی بین مصرف سیگار و نمایه توده بدنی با سرطان کولورکتال مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به قابل پیش گیری بودن سرطان کولورکتال و افزایش بروز جهانی بیماری، مداخله های آموزشی در خصوص اهمیت بیماری، غربالگری و تشخیص، نقش رژیم غذایی و فعالیت بدنی در ایجاد بیماری ضروری به نظر می رسد.