مقاله عوامل محدود کننده خانواده در مراقبت از سالمند: یک تحلیل درون مایه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: عوامل محدود کننده خانواده در مراقبت از سالمند: یک تحلیل درون مایه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله مراقبت
مقاله سالمند
مقاله عوامل محدود کننده
مقاله تحلیل درون مایه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پولادی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منیره
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: زارعیان آرمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحولات ساختار خانواده، زمینه های تغییر در نقشهای خانواده و چالشهای مراقبت از سالمند را ایجاد می نماید. بدین منظور کشف عوامل محدود کننده خانواده در مراقبت از سالمند هدف پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
روش: این مطالعه کیفی، تجربیات ۱۱ عضو مراقبت کننده از سالمند در خانواده بود که از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار در سال ۹۱-۱۳۹۰ انجام پذیرفت. پس از کسب رضایت نامه، داده ها جمع آوری، ضبط و بازنویسی شد و بر اساس روش تحلیل درون مایه ای Braun و Clarke مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت حصول دقت و استحکام داده ها، معیار مقبولیت، قابلیت انتقال، قابلیت وابستگی و قابلیت اعتماد داده ها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در مطالعه حاضر وضعیت جسمانی نامناسب، اختلالات رفتاری، نارسایی دانش، تجربه ناکافی، مشکلات اقتصادی، مشکلات محیط فیزیکی، مشغله زیاد، نارسایی حمایت بستگان و دوستان و نارسایی حمایت های رسمی به عنوان عوامل محدود کننده خانواده استخراج شد.
نتیجه گیری: مشکلات فردی اعضای خانواده و عوامل تضعیف کننده شرایط اجتماعی و خانوادگی آنان در مراقبت از سالمند مبین ضعف زیر ساخت های نظام سلامت خانواده و بهره برداری ناکافی از پتانسیل های موجود جهت حمایت از خانواده در مراقبت از سالمند می باشد. نقش موثر پرستاران در کشف راهکارهای نوین اجرایی با هدف کاهش خلاء بین نیازمندی های خانواده با پتانسیل های موجود، گام موثر در تقویت زیر ساخت های نظام سلامت خانواده خواهد بود. بدین منظور جهت تکمیل نتایج این مطالعه، انجام مطالعات اقدام پژوهی در سطوح مدیریت های نظام سلامت خانواده به منظور بررسی پتانسیل های موجود و ارایه راهکارهای اجرایی توصیه می گردد.