مزایا و متغیر های مؤثر در زنجیره تأمین سبز

اهمیت و مزایای GSCM محدود به کاهش مصرف مواد سمی و خطرناک یا کاهش آلاینده های مضر نمی باشد. اصول GSCM می تواند برای تمام بخش های یک سازمان بکار گرفته شود و اثرات آن می تواند در تمام زمینه های ملموس و ناملموس گسترش یابد(دین محمد ایمانی، افسانه احمدی،.(۲ در زنجیره تأمین سبز بطور کلی تلاش می شود تا در تصمیمات مدیران زنجیره تأمین علاوه بر هزینه های مشهود، هزینه های نامشهودی که در قیمت تمام شده محصولات لحاظ نمی شود و بر محیط زیست تأثیرات منفی و مخرب دارند و بطور غیر مستقیم توسط شرکت پرداخت می شود که در این مقاله تحت عنوان “هزینه های اجتماعی” از آن نام خواهیم برد، حداقل گردد.

به عبارت دیگر مدیران در زنجیره تأمین سبز علاوه بر حداقل سازی هزینه های معمول زنجیره تأمین (هزینه سفارش، هزینه موجودی کالا و …) در راستای پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتقاء بهره وری به دنبال حداقل کردن هزینه های اجتماعی نیز می باشند. تا از این طریق به خلق ارزش و ارضای نیازهای مشتریان (مخصوصأ مشتریان مطلع و حامی مسائل زیست محیطی) پرداخته و در نهایت مزیت رقابتی را برای سازمان بوجود آورند.

محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

-۱ دولت: قوانین و لوایح دولتی و سازمان های مسئول حفاظت محیط زیست -۲ بازار و رقبا: دوست دار محیط زیست بودن و سازگاری با الزامات زیست محیطی راهی برای تمایز از سایر رقبا می باشد و مزیت اقتصادی محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که ارتباطی بین رضایت مشتریان یا ارضای نیازهای آنان با بکارگیری GSCM و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت وجود دارد.

-۳ سازمان: دو عامل بالا فاکتورهای خارجی هستند درحالیکه بعضی مواقع عامل محرک، خود سازمان است. مطالعات نشان داده است که استقرار GSCM می تواند موجب کاهش هزینه ها شود.