سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین جمشیدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
محمدرضا نیکودل – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تر

چکیده:

مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب سنگ برای نمای بیرونی ساختمانها به چهار دسته جنبه های زیباشناختی، ویژگیهای فیزیکی، مهندسی و دوام تقسیم میشوند. قبل از انتخاب سنگ برای کاربرد در نمای بیرونی ساختمانها ضروری است که این عوامل بررسی شوند و مناسبترین سنگها پیشنهاد شوند. بدین منظور در تحقیق حاضر با تهیه ۱۰ نمونه سنگ ساختمانی با منشاء مختلف، ویژگیهای سنگشناسی، فیزیکی (وزن مخصوص دانهها، دانسیته خشک و اشباع، تخلخل مؤثر و کل، جذب آب)، ویژگیهای مهندسی (مقاومت فشاری تکمحوری، مقاومت بار نقطهای، مقاومت کششی برزیلین، شاخص مقاومت پانج) آنها اندازه گیری شد. برای بررسی دوام نمونهها در برابر عوامل محیطی آزمایشهای انجماد و ذوب آب تا ۳۰ چرخه انجام و مقاومت کششی برزیلین و مقاومت بار نقطهای آنها اندازهگیری شد. همچنین آزمایش تبلور نمک تا ۱۵ چرخه انجام و افت وزنی آنها محاسبه شد. نتایج نشان میدهد نمونه ها دارای دوام متفاوتی در برابر عوامل محیطی دارند. با توجه به آزمایشات انجام شده و نتایج به دست آمده، مناسبترین سنگها برای کاربرد در نمای بیرونی ساختمانها پیشنهاد شده است.