سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسنا کاشف – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

امروزه سازمانهایی که به اهمیت نقش منابع ا نسانی در بهبود کار پی برده اند، ارزش قدرت نیروی کار متعهد و با وجدان را می دانند، لذا منابع مهم و انرژیهای فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می کنند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان، از روی میل ذاتی در بهبود عملکرد سهیم گردند. توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمانها، توجه به اخلاق و روابط انسانی است، زیرا اخلاق، تعهد ایجاد می کند و باعث می شود افراد نسبت به وظایف و رفتار شغلی خود به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجی حساس باشند. در این راستا هدف مقاله حضر تشریح عوامل مؤثر بر وجدان کاری کارکنان در سازمانها بوده است، در راستای دسترسی به هدف مذکور ادبیات موضوعی مربوط به وجدان کاری و موضوعات مرتبط با آنها مورد بررسی قرار گرفتند و آنگاه به طراحی، تبیین و ارائه یک نوع شناسی از ع وامل مؤثر بر وجدان کا ری کارکنان در سازمانها اقدام شد. در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریت، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات در آینده ارائه گردید.