سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نوشین بنداریان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سیدمحمود حسینی – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمهدی میردامادی – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آرزو میرزایی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان منابع طبیعی استان گیلان نسبت به کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی است . جامعه آماری تحقیق توصیفی – همبستگی حاضر، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان گیلان می باشد . کلیه کارشناسان که مجموعاً ۱۸۴ بودند به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند . به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شد و روایی و پایایی آن نیز تأیید گردید . تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارSPSS نسخه ۱۶ صورت گرفت . بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که بین سابقه ی خدمت، نگرش کارشناسان نسبت به جنگلداری اجتماعی، قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی با نگر ش کارشناسان نسبت به کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد . نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که سابقه ی خدمت، قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی ۵۲ % از تغییرات متغیر نگرش کارشناسان نسبت به کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی را تبیین نموده است