عوامل مؤثر بر موفقیت ارزش یابی آموزشی

یک سیستم ارزش یابی مـؤثر، مجموعـه ای از فعالیـت هـای اساسـی بـرای مـدیریت ابزارهـای سنجش است که باید به وجود آیند و نحوه ی کارکرد همه ی فعالیت ها را مـشخص کنـد، آن هـا را به عنوان یک فرایند، یک پارچه سازد و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها را مشخص نماید. هـم چنـین باید اطلاعات تفـصیلی در مـورد زمـان بنـدی و وسـعت سـطح انـدازه گیـری بـرای سـنجش ارزش مداخلات آموزشی تعریف گردد (ژو لرنینگ ، ۲۰۰۸: ۲).

در طراحی برنامه ی آموزشـی ، بایـستی بـه آمـوزش دهنـدگان و آمـوزش گیرنـدگان ، محتـوا، امکانات و ابزارهای آموزشی و تعداد افراد شرکت کننده در دوره توجه شود. به عنوان مثال ، معمولا کارآیی و اثربخشی گروه های کوچک آموزشی از گروه های بزرگ بیش تر است . ترجیحـا تعـداد کارکنان نباید از ۲۰ نفر بیش تر باشد، طبیعی است که همیشه هر چه تعداد افـراد شـرکت کننـده در دوره ی آموزشی کم تر باشد (حتی کم تر از ۲۰ نفر)، بهتر است . تعداد زیاد افراد شـرکت کننـده در دوره ی آموزشی ، فقط از جنبه ی انتشار اطلاعات بهتر است (هوگی ، ۱۹۹۷: ۵۶-۵۷). هم چنین تـیم ارزش یابی ، بایستی بررسی کند کـه چـه کـسانی از نتـایج ارزش یـابی اسـتفاده مـی کننـد. شناسـایی استفاده کنندگان ، فرصتی برای جمع آوری داده ها برای طرح ارزش یابی فراهم می کنـد. بـه احتمـال زیاد، پشتیبانی از استفاده کنندگان ، تمایل به استفاده از نتایج ارزش یـابی را افـزایش خواهـد داد. بـا توجه به شبکه ی گسترده تر ذی نفعان ، استفاده کنندگان از یافته هـای ارزش یـابی ، از لحـاظ نیازهـای اطلاعاتی متفاوتند و استفاده کنندگان تمایل دارند که چـه گـونگی تمرکـز بـر ارزش یـابی را تعیـین کنند (سی .دی .سی ،۲۰۰۱: ۴۵). عناصر مهمی که بایـد در هنگـام طراحـی یـک فراینـد ارزش یـابی آموزشی بررسی شوند، در جدول (۱) نشان داده شده است (تنانت ، ۲۰۰۲: ۲۳۴-۲۳۵).