مراحل یک مطالعه ثمربخشی به منظور بالا بردن سطح فراگیری و بهره گیری صحیح از مطالعه

– با توجه به اصول کلی فراگیری و براساس تجزیه و تحلیل عادتها – باید به اصول زیر توجه کرد:

الف. انگیزه ها و محرکهای رغبت به مطالعه

ب. شرایط لازم یا مفید برای مطالعه

ج. شرایط لازم و مفید در حین مطالعه

د. شرایط لازم در بهرهگیری از مطالعه اساساً هدف داشتن به انسان انگیزه می دهد و فعالیتهای او را هماهنگ می کند و قدرت یادگیری و دانش افزایی و ارتقای او را افزایش می دهد.

کسی که اثری را می خواند باید هدف و منظوری قابل وصول و منطقی داشته باشد و با عنایت به هدفهایی که دارد نکات کلیدی و اصلی را استخراج کند. هدفدار بودن، اندیشه را فعال میکند و مطالعه را روان و میسر و مؤثر میگرداند و تواناییهای فرد را افزایش میدهد و او را به لذت از مطالعه و تحقیق و یادگیری سوق میدهد و فرایند آموختن را آسانتر و سریعتر میکند. و به میزان ارزش و اهمیت اهدافی که مطالعه کننده در نظر میگیرد انگیزه ای که در او ایجاد می شود نیرومندتر و پرانرژی تر خواهد بود.

عوامل مؤثر بر مطالعه و نکات مورد توجه در یک مطالعه ثمربخشی

پژوهشهای اخیر در زمینهٔ تعلیم و تربیت تأیید کرده است که عادت به مطالعه که در نظر بسیاری، خصلتی ذاتی است، یک امر اکتسابی است یعنی همان طور که یک کودک، خواندن و نوشتن و حساب کردن را یاد میگیرد می تواند مطالعه را هم بیاموزد و عادت مطالعه در روند اجتماعی شدن او مانند دیگر الگوهای رفتاری ایجاد می شود از این سبب باید روش مطالعه را په او آموخت و او را به مطالعه عادت داد. خانواده، مدرسه و آموزشگاه، جامعه و محیط اجتماع، کتابخانه ها و مراکز اطلاعرسانی، و معلمان و مربیان و اولیای جامعه و آموزشگاهها در علاقه مند کردن دانش آموزان و دانشجویان به مطالعه و ایجاد عادت مطالعه در آنان بسیار مؤثرند.