مقاله عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۷۴ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اساتید
مقاله تدریس خلاق
مقاله عوامل فرهنگی
مقاله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی امین سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ثانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی رضوانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: امین یزدی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرایند یاددهی – یادگیری در هر فرهنگ با نظر به ادراکات و برداشت های کنشگران اصلی آن متفاوت است. این مقاله فرهنگ تدریس خلاق را در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد شناسایی و تحلیل قرار داده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی، نمونه گیری هدفمند و بر اساس منطق اشباع نظری، دیدگاه های ۱۶ نفر از اساتید دانشکده مذکور شناسایی شد. داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه غیرساختارمند یا عمیق جمع آوری گردید و از طریق روش کدگذاری تحلیل شد. یافته ها در پنج مقوله شامل: ویژگی های دانشجویان، فاصله قدرت استاد – دانشجو، وابستگی دانشجو به استاد، نگرش ستایشگرانه به علم و تاکید بر پژوهش و فقدان دانش تربیتی اساتید دسته بندی شد. نتایج نشان داد که اساتید تصورات متفاوتی نسبت به ویژگی های دانشجویان دارند و بر وجود یک مرز مشخص بین دانشجو و استاد تاکید می کنند. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که از نظر اساتید، دانشجویان تمایل دارند درس را مستقیما از استاد بیامورند و همچنین به بحث و چالش در فرایند تدریس تمایلی ندارند. تاکید بر پژوهش و فقدان دانش تربیتی نیز از جمله عوامل موثر دیگر بر فرایند تدریس خلاق شناسایی شد.