مقاله عوامل فردی و مدیریتی موثر بر تلاس رفتاری نیروی فروش در تحقق هوشمندی بازاریابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: عوامل فردی و مدیریتی موثر بر تلاس رفتاری نیروی فروش در تحقق هوشمندی بازاریابی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوشمندی بازاریابی
مقاله عوامل فردی
مقاله عوامل مدیریتی
مقاله تلاش رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مصدر مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر عوامل فردی (تعهد سازمانی، تمایل به پیشرفت) و عوامل مدیریتی یعنی سیستم کنترل رفتاری و (بازخورد، شناخت و مشارکت در تصمیم گیری) به عنوان سه متغیری که بر انگیزه نیروی فروش در انجام فعالیت های هوشمندی بازاریابی تاثیر می گذارند) و همچنین تاثیر انگیزه بر روی متغیر وابسته نهایی تحقیق یعنی تلاش رفتاری نیروی فروش سنجیده می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر سطوح کارشناسی فروش شرکت خودرو سازی سایپا در شهر تهران و در حدود ۵۳۵ نفرند و از این تعداد ۲۲۵ نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که متغیر بازخورد در ایجاد انگیزه در نیروی فروش در انجام فعالیت های هوشمند بازار مالی با ضریب ۰٫۶۵ دارای بیشترین تاثیر را دارد و همچنین متغیر تعهد سازمانی در تلاش رفتاری نیروی فروش با ضریب ۰٫۵۹ دارای بیشترین تاثیر است.