سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم کاویانی پور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

بازارگرایی مفهومی است که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ وارد ادبیات بازاریابی شده است . تاثیر مثبتبازارگرایی بر عملکرد تجاری و سودآوری سازمانها توسط محققان مورد تایید قرار گرفته است . باتوجه به اهداف خصوصی سازی شرکتهای دولتی و نقش بازارگرایی در دستیابی به این اهداف ، بررسیو شناسایی عواملی که در درون سازمان مانع بازارگرایی شرکت پالایش نفت اصفهان می شوند هدفاین تحقیق قرار گرفت ، به همین منظور عوامل ساختاری ، سیستمی و استراتژیک به عنوان عوامل سازمانی که بازارگرایی این شرکت را تحت تاثیرقرار می دهند مورد بررسی قرار گرفت و عوامل مذکور بهعنوان موانع بازارگرایی این شرکت شناخته شدند