مقاله عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی مرتبط با ایده پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی مرتبط با ایده پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانیزم دفاعی
مقاله ناامیدی
مقاله روان رنجورخویی
مقاله ایده پردازی خودکشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: علوی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فهم ایده پردازی خودکشی و عوامل آن پیامدهای بالینی ارزشمندی در پیش گیری و مداخله در بحران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی در ایده پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال ۱۳۹۱ می پردازد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، ۶۷۱ نفر از جمعیت عمومی شهر سمنان با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو، چک لیست نشانه های روانی، پرسشنامه سبک دفاعی، مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس ناامیدی بک، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه جمعیت شناختی جمع آوری و با همبستگی و رگرسیون لوجستیک با استفاده از SPSS تحلیل گردید.
یافته ها: سطح تحصیلات (p<0.014; OR=1.237)، روابط خانوادگی (p<0.010; OR=1.873)، درآمد (p<0030; OR=4.211)، وضعیت اشتغال (p<0.008; OR=3.149)، سابقه بیماری روان پزشکی (p<0.003; OR=5.754)، سابقه بستری در بخش روانپزشکی (p<0.011; OR=2.003)، روان رنجورخویی (p<0.001; OR=6.136)، برون گرایی (p<0.005; OR=3.612)، سبک دفاعی نوروتیک (p<0.005; OR=2.468)، سبک دفاعی بالغ (p<0.003; OR=4.107)، سبک دفاعی نابالغ (p<0.003; OR=3.059)، حمایت اجتماعی (p<0.001; OR=7.609)، و ناامیدی (p<0.001; OR=9.834) به طور معناداری افراد دارای ایده پردازی خودکشی را از افراد فاقد ایده پردازی خودکشی تفکیک کردند (p<0.001). این متغیرها در کنار هم، ۹۷٫۴% ایده پردازی خودکشی را به درستی پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری: در این مدل، عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی خطرساز نسبت شانس ایده پردازی خودکشی را افزایش می دهد. این یافته ها در طراحی مداخلات پیشگیرانه و برنامه های مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان اهمیت دارد.