سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز طالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدامین کشمیری حق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
سیدرسول حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای سهم مهمی درتوسعه اقتصادی دربسیاری ازکشورها می باشند بنگاه های کوچک و متوسط موتوررشد اقتصادی بسیاری ازکشورها دردنیا هستند بنگاه های کوچک و متوسط مخصوصا بنگاه های نوظهور با عدم قطعیت و ابهام درجذب و بکارگیری فناوری اطلاعات مواجه هستند و ازطرفی بدلیل فقدان منابعی مانند منابع مالی فنی و مدیریتی شدیدا نیاز دارند تا ابزارهای مناسب برای رویه ها و فعالیت های بنگاه خود توسعه دهند به علت منابع محدود کسب و کارهای کوچک و متوسط این نکته برای آنها حیات یاست که سرمایه گذاری برفناوری اطلاعات خود را به دقت درنظر بگیرند و چونکه کسب و کارهای کوچک و متوسط باید قسمت عمده ای از سرمایه خود را به فناوری اطلاعات سرمایه گذاری نمایند یک تصمیم نادرست درمورد سرمایه گذاری فناوری اطلاعات می تواند کسب و کارهای کوچک و متوسط را با ضررهای مالی شدید درکنار سیستم های مبتنی برفناوری اطلاعات غیرقابل استفاده و بی فایده مواجه نمایند. دراین مطالعه با بررسی تحققات گذشته دراین حوزه به شناسایی عوامل درونی تاثیر گذاربرجذب و بکارگیری فناوری اطلاعات درشرکت های کوچک و متوسط پرداخته شدهاست که میتواند کمک کننده به مدیران و متخصصان درجذب و بکارگیری موفق سیستمهای مبتنی برفناوری اطلاعات درشرکت های کوچک و متوسط باشد.