مقاله عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۱۳ تا ۱۴۲۱ منتشر شده است.
نام: عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموتوراکس
مقاله نوزاد نارس
مقاله تهویه مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: روانبند هادی
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی آناهیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پنوموتوراکس در دوران نوزادی نسبت به هر زمان دیگری در دوران زندگی شایع تر است. این عارضه، در نوزادان نارس به خصوص در صورتی که زیر تهویه مکانیکی باشند، می تواند باعث مشکلات تنفسی شدید و تهدید کننده حیات باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین شیوع و عوامل خطر پنومو توراکس در نوزادان نارس بستری در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی بود.
روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال ۱۳۸۹ در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی انجام شد. در این مطالعه، نوزادان با سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته بستری در NICU ((Neonatal intensive care unit به عنوان جمعیت مرجع در نظر گرفته شدند و اطلاعات اولیه شامل سن حاملگی، جنس و وزن زمان تولد جمع آوری شد. جهت نوزادانی که در سیر بستری خود دچار تغییر ناگهانی در شرایط تنفسی شدند، در صورت تایید پنوموتوراکس توسط گرافی قفسه سینه، پرسش نامه مربوط به بررسی عوامل خطر دخیل در ایجاد پنوموتوراکس تکمیل شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ با استفاده از آزمون های آماری Student-t و X2 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ۳۰۳ نوزاد دارای معیارهای ورود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در طی مدت بستری بیماران در NICU، ۲۹ نفر (۹٫۶ درصد) مبتلا به پنوموتوراکس شدند. وزن زمان تولد، سن حاملگی، تعداد زایمان مادر و بیماری مادر در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به پنوموتوراکس تفاوت معنی دار داشت (P<0.001). همچنین شیوع عوامل مربوط به مداخلات پزشکی از جمله فشردن قفسه سینه، تهویه با بگ و ماسک و نیاز به لوله گذاری داخل تراشه در بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (P<0.001).
نتیجه گیری: نوزادان نارس به علل مختلفی در معرض خطر پنوموتواکس قرار دارند که تعدادی از این عوامل، مربوط به مشخصات نوزاد از قبیل وزن کم در زمان تولد، سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته، تعداد زایمان بالا و بیماری مادر و تعدادی دیگر از عوامل شامل مداخلات پزشکی مانند لوله گذاری داخل تراشه، فشردن قفسه سینه و تهویه با بگ و ماسک می باشد. از این رو، لازم است ضمن مراقبت دقیق از نوزادان نارس، احتیاطات لازم در انجام مداخلات پزشکی جهت کاهش خطر بروز پنوموتوراکس به عمل آید.