مقاله عوامل جذابیت محصول و تاثیر آن بر رفتار مشتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: عوامل جذابیت محصول و تاثیر آن بر رفتار مشتری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله درگیری ذهنی طبقه محصول
مقاله دانش محصول
مقاله جستجوی اطلاعات
مقاله چرخه عمر خانواده
مقاله نان صنعتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی ‌زاده سینا
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی سیدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر درگیری ذهنی طبقه محصول در رفتار خرید نان صنعتی می پردازد. طرح این تحقیق بر مبنای یک مدل مفهومی طراحی شده است که در تحقیق دریچوتیز و همکاران در سال ۲۰۰۷ به کار گرفته شد بر اساس آن پیشنهادهایی برای محققان آتی، ارائه گردید. درگیری ذهنی طبقه محصول با پنج شاخص طعم و مزه، قیمت، مواد تشکیل دهنده، راحتی آماده سازی و نام و نشان تجاری سنجیده شده است. روش تحقیق توصیفی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی جمع آوری داده ها، اطلاعات مورد نیاز آن جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق، خریداران نان صنعتی در شهر تهران اند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد ۴۰۴ نمونه سالم انتخاب گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. ابتدا با آزمون کای دو صحت مدل تایید شده است و مقدار شاخص های مک فدن، نگل کرک و کاکس و اسنل وضعیت مناسب برازش مدل را نشان می دهد. در ادامه با بررسی مقدار احتمال هر متغیر و در سطح اطمینان ۹۵% فرضیات: سطح در آمد، میزان تحصیلات، جمعیت خانواده، جستجوی اطلاعات، نقش خوردن در کاهش ابتلا به بیماری ها، استفاده از راهنمایی های تغذیه ای و طراح وعده غذایی خانواده بودن تایید گردید و تاثیر عوامل دانش تغذیه، مدت زمان خرید، چرخه عمر خانواده، داشتن رژیم غذایی خاص، خریدار اصلی خانواده بودن و وضعیت اشتغال بر میزان درگیری طبقه محصول تایید نگردید.