سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

داود عبدالهی – دکترای جامعه شناسی
علی اطهرغفاری – دانشجوی فوق لیسانس پژوهشگری اجتماعی

چکیده:

اخلاق حرفه ای عاملی است که باعث ایجاد تقید (باید و نباید) در فرد با کمک گرفتن از عنصر وجدان فردی تحت تأثیر عوامل بیرونی م ی گ ردد. هرچه قدر اخلاق مذکور توسط عناصر اجتماعی یا محیطی به نحو صحیح هدایت و تقویتشود، به تبع آن اثرات آن در خروجی یا محصول نهایی به صورت مطلوب جلوه گر می گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیر گذار اجتماعی بر میزان اخلاقحرفه ای فرد در محیط کار است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است نوع تحقیق علی- مقایسه ای است، نمونه مورد پژوهش ۳۷۱ نفر از کارگران و کارفرمایان شهرک های صنعتی شماره ۱و ۲ اردبیل می باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شده (شامل ۷۸ سئوال)، مصاحبه و همچنین مشاهده می باشد. یافته ها نشان داد که متغیرهایی چون ثبات شغلی بهداشت محیط کار, جو صمیمانه در محیط کار, پایبندی به باورها و اعتقاداتدینی ,تخصص و نظام تقسیم کار با رعایت اخلاق حرفه ای تاثیر معناداری دارند همچنین بین جنسیت ,درآمد و تحصیلات رابطه معناداری مشاهده نشد