سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی بهشتی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
محمد صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA

چکیده:

هدف این مقاله بررسی فاکتورهای موفقیت توسعه محصول جدید NPD و ارایه یک مدل مفهومی با ارزیابی دوگروه فاکتورهای مربوط به بازار وسازمان است روش بکارگرفته شده درجمع آوری اطلاعات مطالعه دقیق و جامع ادبیات موضوع و همچنین استفاده ازنظرات خبرگان به کمک روش دلفی بوده است که به کمک پرسشنامه جمع آوری شده است همچنین درادامه با بکارگیری تحلیل اماری مان ـ ویتنی میزان معناداری تفاوت میان نمرات مورد بررسی قرارگرفته است بسیاری شرکت ها محصول جدید خودر ا عرضه می کنند اما بهدلایل گوناگون ازجمله طراحی ضعیف توزیع و جانمایی نامانسب تبلیغات ناکارامد زنجیره ارتباطات ضعیف فن آوری قدیمی نبود تیمهای تخصصی ازدپارتمانهای مختلف بازاریابی نامناسب و عدم اطمینان درشرایط محیطی زیانهای بسیاری متحمل می شوند علاوه براینها بسیاری ازمحصولات جدید با نیازمشتری تطابق ندارند و به جایگاه مد نظر شرکت نمی رسند همچنین موفقیت سازمان درپروزه توسعه محصولات جدید منوط به قوت یک دپارتمان خاص درسازمان نیست بلکه فرایند توسعه محصول جدید نیاز به تیمهای قوی متشکل ازاعضای دپارتمانهای مختلف دارد.