مقاله عوامل تعیین کننده انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: عوامل تعیین کننده انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک
مقاله مالی رفتاری
مقاله رفتار سرمایه گذاران
مقاله پژوهش آمیخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: شریف فر امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش رقابت بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک در نظام مالی ایران، بازاریابی این محصول مالی برای جذب سرمایه گذاران امری ضروری است. از این رو، شناخت عواملی که در رفتار سرمایه گذاران در انتخاب این صندوق ها اثرگذار است، به بازاریابی اثربخش این ابزار مالی کمک می کند. در این پژوهش از طرح تحقیق آمیخته از نوع زنجیره ای و از شاخه کیفی – کمی استفاده شد. در مرحله کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بر روی داده های حاصل از مصاحبه ها، ۲۱ شاخص شناسایی گردید. در مرحله کمی با تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت شاخص های شناسایی شده در قالب هفت عامل اصلی طبقه بندی گردید. این عوامل عبارتند از: دانش و شناخت سرمایه گذار از صندوق، تبلیغات و اطلاع رسانی، عوامل محیطی، درجه ریسک گریزی سرمایه گذار، بازده و عملکرد، عمر بالا و حجم و اندازه صندوق و عامل دسترسی. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که از دید سرمایه گذاران، مهمترین عوامل موثر بر انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مشترک به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی و عملکرد، دانش و شناخت سرمایه گذاران از صندوق، درجه ریسک گریزی سرمایه گذار، عوامل محیطی، عمر بالا / حجم و اندازه صندوق، دسترسی و در انتها تبلیغات و اطلاع رسانی.