مقاله عوامل تسهیل گر و بازدارنده مشارکت اجتماعی ساکنین منطقه دو تهران در ارتقای سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: عوامل تسهیل گر و بازدارنده مشارکت اجتماعی ساکنین منطقه دو تهران در ارتقای سلامت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله ارتقای سلامت
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان آمنه ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های اساسی برای ارتقای سلامت و توسعه پایدار جوامع به حساب می آید.
هدف: مطالعه به منظور تبیین عوامل تسهیل گر و بازدارنده مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی در ارتقای سلامت انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوایی در سال ۱۳۸۹ در منطقه دو شهر تهران اجرا شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و بحث گروهی متمرکز با شرکت ۳۵ نفر از شاغلین سازمان های دولتی و مردم نهاد که در حوزه ارتقای سلامت و رفاه جامعه تلاش می کردند و همچنین چند نفر از ساکنین محله ستارخان انجام شد. داده ها به وسیله رویکرد تحلیل محتوای درونی تحلیل شدند.
یافته ها: بر اساس تحلیل کیفی داده ها ۳۳۷ کد در ۴ طبقه اصلی «ویژگی های فردی مشارکت جویان»، «ویژگی های فردی مسوولین و کارکنان سازمان ها»، «زمینه های وقوع مشارکت» و «سیاست ها و عملکرد سازمان ها» استخراج شد. این طبقه ها عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی در ارتقای سلامت را در بر داشت.
نتیجه گیری: با ایجاد و توسعه فرهنگ مشارکت اجتماعی از بستر خانواده ها تا مدارس و جامعه، آموزش موثر و ارتقای آگاهی عمومی، تربیت افراد مشارکت جو و مشارکت طلب، ایجاد ساختار و سازمان هایی که با برنامه ریزی و سیاست گذاری زمینه مشارکت اجتماعی را تسهیل کنند، می توان سبب مشارکت اجتماعی در ارتقای سلامت شد.