مقاله عوامل تسهیل کننده در فرایند گذار به همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در نشریه پرستاری ایران از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: عوامل تسهیل کننده در فرایند گذار به همودیالیز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله همودیالیز
مقاله پژوهش کیفی
مقاله گذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی‌ پرخیده‌
جناب آقای / سرکار خانم: اطاقی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زاغری تفرشی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت نصرآبادی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گذار عبور از یک مرحله زندگی، شرایط یا وضعیت به دیگری است. بیشتر مراقبت های پرستاری طی فرایند گذار روی داده و هدف مراقبت پرستاری رسیدن به نتایج مطلوب برای بیمار و رسالت آن در قالب این مفهوم، علم و هنر تسهیل گذار به سلامتی و رفاه انسان است. این در حالی است که بیماران مراحل انتهایی کلیوی ناگزیر به گذار از این وضعیت به وضعیت جدید همودیالیز هستند. هدف این مقاله تبیین عوامل تسهیل کننده در فرایند گذار به همودیالیز می باشد.
روش بررسی: این مطالعه بخشی از یک مطالعه کیفی (نظریه مبنایی) در رساله دکترا می باشد. نمونه پژوهش شامل بیمارانی که در یکسال اخیر تحت همودیالیز قرار داشتند و سایر مطلعین مرتبط با آنها بود. نمونه گیری بصورت هدفمند و سپس نظری صورت گرفته و تا اشباع داده ها ادامه یافت. محیط پژوهش بخش همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران بود. جمع آوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختار یافته، ثبت های یادآور و یادداشت های عرصه انجام و با ۲۴ نفر به اشباع رسید. تحلیل داده ها به روش مقایسه مداوم صورت گرفت. دقت مطالعه با روش لینکلن و گوبا تایید شد.
یافته ها: عوامل تسهیل کننده در فرایند گذار به همودیالیز عوامل فردی (ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) و عوامل اجتماعی (حمایت تخصصی تیم پزشکی و پرستاری، تشریک مساعی خانواده و آشنایان، پشتیبانی سازمان های اجتماعی، اثرات تعامل با همتایان) بودند.
نتیجه گیری کلی: توجه ویژه پرستاران به عوامل فردی و اجتماعی، فراهم آوردن بستری مناسب برای شناسایی و تقویت آنها و انجام اقدامات حمایتی مناسب نقش بسزایی در فرایند گذار سالم به همودیالیز خواهند داشت.