سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته شبان – عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ایران
حمیدرضا رضایی کلیدبری – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ایران
مهدی فدایی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ایران

چکیده:

هدف ازانجام این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذارفناوری اطلاعات درارتقای بهبود کمبود مالی شرکت های تولیدی استان گیلان است برای دستیابی به هدف پژوهش بامرور ادبیات پژوهشی موجود درحوزه فناوری اطلاعات و عملکرد مالی با توجه به مدل مفهومی وانگ صورت گرفت جامعه اماری پژوهش شامل شرکت های تولیدی استان گیلان بوده است برای جمع اوری داده ها مطالعه ای میدانی روی نمونه ای شالم ۱۱۷ شرکت تولیدی و بااستفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است فرضیه های پژوهش بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر موردازمون قرارگرفت داده های حاصل نیز بااستفاده ازنرم افزار اماری SPSS تحلیل شد یافته ها نشان داد که عوامل فناوری اطلاعات شامل اهمیت فناوری اطلاعات فعالیت های مداوم فناوری اطلاعات مزیت فناوری اطلاعات و مشارکت فناوری اطلاعات تاثیر معناداری برعملکرد مالی شرکت ها دارد