مقاله عوامل تاثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به تجهیز مزرعه به فناوری انرژی های تجدید پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به تجهیز مزرعه به فناوری انرژی های تجدید پذیر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع انرژی تجدیدپذیر
مقاله نظام بهره برداری دهقانی
مقاله تمایل
مقاله فناوری انرژی های تجدیدپذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رازقی سیده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلی فمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به تجهیز مزرعه خود به فناوری انرژی های تجدید پذیر در شهرستان تفرش صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها، غیرآزمایشی (توصیفی) و بر حسب روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه پناه تشکیل دادند (N=2470) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد ۳۰۰ نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از ۰٫۷۵ بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ۳۲٫۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان تمایل به تجهیز مزرعه به فناوری انرژی های تجدیدپذیر را هفت متغیر تمایل به نصب فناوری انرژی خورشیدی در صورت حمایت دولت، تمایل به تغییر الگوی کشت فعلی، پذیرش خطرات سرمایه گذاری فناوری خورشیدی، کسب اطلاع از تلویزیون در مورد منابع انرژی تجدیدپذیر، تنوع فعالیت های تولیدی، اعتماد به پروژه های تامین انرژی از خورشید یا بقایای گیاهی و هزینه سالانه برق منزل، تبیین کردند.