مقاله عوامل تاثیرگذار بر اشاعه کسب و کار الکترونیک در سازمان های ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثیرگذار بر اشاعه کسب و کار الکترونیک در سازمان های ایرانی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشاعه کسب و کار الکترونیکی
مقاله عوامل محیطی
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل تکنولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی نسب منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی سیده صفیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به سرعت تغییرات در عصر اطلاعات سازمان های ایرانی بایستی هر چه سریع تر در مسیر بهینه سازی کسب و کار الکترونیکی گام بردارند. در راستای دستیابی به این هدف استراتژیک، پژوهش حاضر عوامل موثر بر اشاعه کسب و کار الکترونیکی در دو بعد یکپارچه سازی درونی و اشاعه بیرونی را در قالب یک مدل مفهومی بر اساس چارچوب «تکنولوژی – سازمان – محیط» بررسی می کند. هدف این مدل بررسی تاثیر عوامل تکنولوژیکی (زیرساخت و تخصص سیستم اطلاعاتی)، عوامل سازمانی (سازگاری سازمانی، مزایای مورد انتظار کسب و کار الکترونیکی، پشتیبانی مدیریت ارشد و قابلیت یادگیری سازمانی) و عوامل محیطی (فشار رقابتی، آمادگی شرکای تجاری و محیط قانونی) بر اشاعه کسب و کار الکترونیکی است. این مدل توسط نود مدیر آشنا و درگیر در پروژه های سیستم اطلاعاتی، سازمان هایی که در راستای کسب و کار الکترونیکی اقدام کرده اند، از طریق پرسشنامه سنجش و آزمون شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی – مدل معادلات ساختاری محسوب می شود. نتایج پژوهش نشان داد، عوامل سازمانی بر یکپارچه سازی درونی و عوامل محیطی و یکپارچه سازی درونی بر اشاعه بیرونی اثر مثیت و معناداری دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، عوامل تکنولوژیکی بر اشاعه کسب و کار الکترونیکی تااثیری ندارد.