سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بیتا ناصری – استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس

چکیده:

ارزیابی تاثیر فاکتورهای مربوط به خاک مزرعه بروی توسعه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مقیاس وسیع اطلاعات مورد نیاز طراحی مدیریت تلفیقی بیماری مناسب منطقه را تامین میکند. بنابراین تاثیرات هشت فاکتور خاک در تعامل با سه فاکتور بیماری در مراحل رشدی مختلف لوبیا در ۱۲۲ مزرعه لوبیا در سالهای ۸۸-۸۷ تحت شرایط محیطی استان زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتورهای میزان، شدت و شاخص بیماری لوبیا تحت تاثیر مرحله نمونه برداری و سال قرار گرفتند. میانگین بزرگتر میزان بیماری در مرحله V3 برای سطوح با درصد رس کمتر نسبت به سطوح با درصد رس بیشتر اختلاف معنی دار نشان داد. خسارت مگس لوبیا بر روی ریشه، درصد شن و pH خاک مزرعه تاثیری بر اپیدمی بیماری در سطح منطقه نداشتند. میانگینهای بزرگتر فاکتورهای بیماری در مرحله V3 برای گروه با درصد لای بالا در مقایسه با گروه لای کم اختلاف معنی دار داشتند. فاکتورهای بیماری بزرگتر در مزارع لوبیاکاران مصرف کننده قارچکش در خاک نسبت به مزارع با عدم دریافت قارچکش اختلاف معنی دار داشتند. اختلاف فاکتورهای بیماری بالاتر در خاکهای حاوی پایینترین سطح مواد آلی نسبت به خاکهای حاوی بالاترین سطح این مواد معنی دار بود. میزان، شدت و شاخص بیماری پایینتر در گروه مزارع با گره های ریزوبیومی زیاد نسبت به گروه بدون گره اختلاف معنی دار داشتند.