مقاله عوامل برون سازمانی موثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۴۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عوامل برون سازمانی موثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجاری سازی
مقاله آموزش عالی
مقاله نتایج پژوهشی
مقاله عوامل برون سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها فعالیتی پیچیده و تکمیل کننده زنجیره تبدیل ایده به فناوری است و به ثروت آفرینی، کارآفرینی و استقلال مالی دانشگاه ها منجر می شود. هدف این پژوهش تعیین و تبیین عوامل برون سازمانی موثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل بود. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، مدیران پژوهشی و فناوری و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فناوری سازمان های طرف قرارداد با این دانشگاه و همچنین، صاحبنظران مرتبط با موضوع بود. برای نمونه گیری در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار محتوایی و نیز دیدگاه شش نفر از متخصصان در این زمینه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ عدد ۰٫۹۶۴۱ به دست آمد. اطلاعات برگرفته از مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری دسته بندی و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آزمون های آماری همچون آزمون های تی، فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر عواملی برون سازمانی شامل نیروهای دولتی، نیروهای اقتصادی، نظام آموزشی، قوانین و مقررات کلان، پیشرفت های فناورانه، رقبا و رقابت پذیری، مشتری مداری و مواردی دیگر در تجاری سازی نتایج پژوهشی بود. در تبیین روابط این عوامل، علاوه بر اولویت بندی آن ها، نتایج نشان داد که اغلب عوامل رابطه همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.