مقاله عوامل بازدارنده ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل: آنالیز محتوای کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۷۶ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: عوامل بازدارنده ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل: آنالیز محتوای کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط پرستار بیمار
مقاله ارتباط درمانی
مقاله موانع
مقاله اتاق عمل
مقاله تحلیل محتوای کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط حرفه ای بین پرستار و بیمار شالوده و زیربنای مراقبت پرستاری در کلیه بخش ها است، ولی عوامل بسیاری مانع توسعه این ارتباط می شوند. هدف از این مطالعه، کشف موانع ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل بود.
روش: مطالعه کیفی – توصیفی حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۶ شرکت کننده (۸ پرستار، ۷ بیمار و یک همراه بیمار) و نیز ۱۴ یادداشت در عرصه تا رسیدن به اشباع کامل داده ها انجام شد. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم به صورت هم زمان تحلیل گردید.
یافته ها: درون مایه پدیدار شده از داده ها «ماهیت پیچیده و پویای برقراری ارتباط» بود. این درون مایه مشتمل بر ۴ طبقه اصلی «پیچیدگی رفتار انسان»، «ماهیت کار پرستار اتاق عمل»، «شرایط متفاوت جهت برقراری ارتباط» و «غفلت و در حاشیه ماندن ارتباط» بود.
نتیجه گیری: این مطالعه منجر به درک بهتر موانع ارتباط پرستار با بیمار در اتاق عمل – که اغلب از دید مطالعات کمی پنهان می ماند – شد. طبق داده ها لازم است قوانین و راهبردهایی جهت ارتقای ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل توسعه یابد.