مقاله عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت ارائه خدمات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت ارائه خدمات
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی داخلی
مقاله کیفیت خدمت رسانی کارکنان به مشتری
مقاله امنیت شغلی
مقاله آموزش
مقاله پاداش
مقاله تسهیم اطلاعات
مقاله توانمندسازی کارکنان
مقاله کاهش فاصله طبقاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدنیا حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی شهرستانکی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانی هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بازاریابی داخلی به یکی از استراتژی های محوری و حیاتی بسیاری از شرکت های خدماتی مبدل گشته است، مفهوم بازاریابی داخلی حاکی از این است که یک شرکت خدماتی موفق، ابتدا باید شغل را به کارکنان بفروشد و موجبات رضایت از شغل آنان را فراهم کند و آنگاه می تواند خدمات را به مشتریان عرضه نماید، در این راستا تلاش تحقیق بر این است تاثیر عوامل مختلف بازاریابی داخلی را بر کیفیت خدمت رسانی کارکنان به مشتری در شعب بیمه آسیا مشخص نماید.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شعب شرکت بیمه آسیا در تهران را دربر می گیرد. روش نمونه گیری از نوع طبقه یی نسبی و در هر طبقه تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است، برای سنجش پایایی از روش دونیم کردن و برای آزمون سوالات تحقیق و بدست آوردن نتایج از ضریب همبستگی اسپرمن و آزمون فریدمن استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان داد که همه عوامل بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمت رسانی کارکنان به مشتری در شعب شرکت بیمه آسیا، در کل نمونه آماری، تاثیر مثبت دارند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده اولویت عوامل به ترتیب توانمندسازی کارکنان، کاهش فاصله طبقاتی، پاداش، آموزش، تسهیم اطلاعات و امنیت شغلی بوده است.