سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

هدفاین پژوهشعوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران و نقشآن بر عملکرد آنها در مراکز آموزشعلمی – کاربردی میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ارشد و میانی مراکز آموزشی علمی – کاربردی که شامل ۳۳۳ نفر بوده میباشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهشپرسشنامه محقق ساخته با ۵۱ سؤال (گویه) بسته پاسخ در مقیاسدرجه بندی لیکرت و یکسؤال باز بوده است. تجزبه و تحلیل دادههای این پژوهشدر دو سطح آمار توصیفی و آماری استنباطی که از فراوانی میانگین، درصد، انحراف، معیار، واریانس، آزمون t تکمتغیرهt مستقل، آزمون t هتلنیگ، آزمون تحلیل واریانسیکطرفه و آزمون توکی استفاده شده است یافتههای پژوهشنشان داد فشارهای عصبی ناشی از امکانات نامناسبکاری در سطح>p %1بیشاز سطح متوسط بر عملکرد مدیران تأثیر دارد و همچنین در سطح>p%5فشارهای عصبی ناشی از گرانباری شغل بیش از سطح متوسط بر عملکرد مدیران تأثیر دارد و نهایتأ در سطح >P%1 فشارهای عصبی ناشی از ساختار نامناسب سازمانی و فشارهای عصبی ناشی از عوامل برون سازمانی بیشاز سطح متوسطبر عملکرد مدیران تأثیر دارد.بر اساسیافتههای پژوهشدر سطح>P %1 تأثیر عوامل پنجگانه (عوامل فشارزا) برعملکرد مدیران یکسان نبوده و بیشترین تأثیر مربوط به فشارهای عصبی ناشی از عوامل بردن سازمانی یا۳/۴۶ و کمترین تأثیر مربوط به فشارهای عصبی ناشی از تعارضنقشبا ۳/۱۳ بوده است