مقاله عوامل انگیزشی شرکت در رشته کشتی در میان کشتی گیران رده های سنی مختلف شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل انگیزشی شرکت در رشته کشتی در میان کشتی گیران رده های سنی مختلف شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزش
مقاله مشارکت
مقاله ورزش
مقاله کشتی
مقاله کشتی گیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمندپور ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی راد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نگارستانی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر، بررسی اولویت های انگیزشی شرکت در رشته ورزشی کشتی در میان کشتی گیران شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۴۶۱۲ کشتی گیر بیمه شده شهر کرمانشاه (در دو رشته آزاد و فرنگی) بود و نمونه آماری در سه رده سنی نوجوانان (۹۹ نفر)، جوانان (۵۶ نفر) و بزرگسالان (۸۷ نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه انگیزه مشارکت گیل استفاده شد. در پایان جلسه تمرینی، پرسشنامه توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری فریدمن و تحلیل واریانس یکطرفه و نسخه  13نرم افزار SPSS در سطح معنی داری ۰٫۰۵ استفاده شد. کسب موفقیت و پیروزی با رتبه بندی ۷٫۴۴، تخلیه انرژی با رتبه بندی ۶٫۱۵ و بودن با دوستان با رتبه بندی ۴٫۵۷ اولویت های انگیزشی برتر در شرکت کنندگان بودند. مقایسه انگیزه شرکت کنندگان بر اساس رده سنی تفاوت معناداری را بین گروه های سنی مختلف نشان نداد (p>0.05). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عامل اصلی گرایش شرکت کنندگان در تمرینات کشتی در شهر کرمانشاه، کسب موفقیت و پیروزی است و تفاوت معناداری بین گروه های سنی مختلف در زمینه عوامل انگیزشی مشاهده نشد، و نیز گروه های با سوابق مشارکت مختلف در رشته کشتی در زمینه عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان ندادند.