سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبرز محمدی – کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
نادر مهرگان – دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

یکی از بحرانهای کنونی جوامع بشری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مسائل مربوط به تصادفات جاده ای و تلفات ترافیکی می باشد به گونه ای که دراین کشورها تصادفات جاده ای به عنوان یکی از علل اساسی مرگ و میر شناخته شده است متاسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل موثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجودبه خوبی وخامت این مسئله را نشان میدهند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تصادفات جاده ای با شاخص های اقتصادی موثر بر آن در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس EKC است براساس فرضیه مذکور می توان این گونه استنباط کرد که میزان تلفات جادها ی در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و در نهایت به سبب پیشرفتهای تکنیکی افزایش میزان سرمایه گذاری دربخشهای مرتبط و بهبودمراقبتهای پزشکی این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می یابد.