مقاله عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر اقدام به خودکشی در زنان شهرنشین کشور طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۳۷۷ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر اقدام به خودکشی در زنان شهرنشین کشور طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشی زنان
مقاله صنعتی شدن
مقاله نابرابری درآمدی
مقاله نرخ بیکاری
مقاله نرخ طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: هنردوست عطیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خودکشی از پدیده هایی است که به نابودی سرمایه های انسانی منجر می شود. این امر لزوم مطالعات متعدد در زمینه بررسی عوامل تاثیرگذار بر خودکشی را موجب می شود. مطالعه حاضر به دنبال بررسی شواهد مربوط به خودکشی زنان و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر خودکشی زنان در ایران است. برای این منظور از متغیرهای نرخ بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، نرخ طلاق، میزان شهرنشینی و شاخص صنعتی شدن، که آمار آن ها در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۸ در دسترس بوده، استفاده و با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، به بررسی رابطه میان متغیرهای مذکور و اقدام به خودکشی زنان در کشور پرداخته شد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، صنعتی شدن، و نرخ طلاق و اقدام به خودکشی در زنان است. نتایج پژوهش همچنین اگرچه نشان دهنده رابطه مثبت میان شهرنشینی با اقدام به خودکشی در میان زنان است، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. بر این اساس، جهت حفظ سرمایه انسانی لزوم توجه به متغیرهای بررسی شده در این مطالعه در برنامه ریزی های مقابله با خودکشی بیشتر احساس می شود و شناسایی دقیق تر عوامل موثر بر خودکشی زنان مستلزم مطالعات دیگر و به کارگیری سایر متغیرهای تاثیرگذار بر خودکشی در کنار متغیرهای استفاده شده در این پژوهش است.