سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داوود عبداللهی – استادیار جامعه شناسی ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
الهام کاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

امروزه شبکه های اجتماعی وایبر و فیس بوک علاقه مندان بسیاری را به خود جلب کرده است. . به طوری که کاربرانبیشتر وقت روزانه خود را صرف گذراندن در این شبکه ها می کنند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی مرتبط باگرایش دختران به استفاده از وایبر و فیس بوک بود. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای ومیدانی بود و ابزار مورد استفاده نیز فیش برداری از منابع مختلف و پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آن موردتایید قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دختران دانشجوی ۱۸ تا ۲۵ ساله شهر کرمانشاه بود. روش نمونه گیری بصورت مرحله ای و حجم نمونه با استفادهاز فرمول کوکران ۳۸۴ نفر برآورد شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریبهمبستگی پیرسون) با استفاده از نرم افزار spss22 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که فرضیه های پژوهش بامتغیرهای احساس گمنامی کاربران، اعتماد دانشجویان دختر به رسانه های داخلی، گرایشات سیاسی کاربران دختر،دسترسی به اطلاعات و آگاهی از اخبار و حمایت تشویق و حمایت اطرافیان (خانواده و دوستان) به ترتیب با ضرایب معناداری ۰/۰۴، صفر ۰۴، ۰/۰، ۰/۰۱ و صفر مورد تحلیل قرار گرفت که فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که بین عوامل اجتماعی فرهنگی و گرایش دختران کرمانشاه به استفاده از وایبر و فیسبوک رابطه مستقیم وجود دارد.