مقاله عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله همبستگی اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الهی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: کفاشی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران است و پژوهشگر با تکیه بر نظریه جامعه شناختی بوردیو به تبیین موضوع پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. نمونه مورد مطالعه ۴۰۰ نفر از شهروندان تهرانی مناطق شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران هستند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده برای اجرای آماره ها و روش های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود رابطه میان عوامل اجتماعی (اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و دو شاخص پایگاه اجتماعی تحت عنوان تحصیلات و منطقه سکونت) و عوامل فرهنگی (سرمایه فرهنگی) است. اما بین پای بندی به ارزش های دینی به عنوان دیگر شاخص عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی، رابطه ای وجود ندارد. همچنین میان میزان درآمد و وضعیت اشتغال به عنوان دیگر شاخص های پایگاه اجتماعی با کیفیت زندگی وجود رابطه تایید نشد. متغیرهای زمینه ای سن و جنسیت با کیفیت زندگی نیز رابطه ای با هم نداشتند. میانگین کیفیت زندگی جامعه مورد مطالعه برابر با ۱۰۵ برآورد شده است که در این بین منطقه ۱۹ بالاترین کیفیت و منطقه یک کمترین کیفیت را دارا بوده اند.