مقاله عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۸۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن ازدواج
مقاله انتظارات
مقاله سبک فرزندپروری
مقاله سخت گیری والدین
مقاله نابرابری جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی گل مراد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه، شاخص سن ازدواج است. بالا رفتن میانگین سن ازدواج می تواند در مسیر سلامت جامعه اختلالاتی به وجود آورد. این مطالعه با هدف شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان با تاکید خاص بر شهر کرمانشاه انجام گردید. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری داده های مربوطه پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه آماری مطالعه مذکور کلیه دختران و پسران ازدواج نکرده در گروه سنی ۲۵-۳۹ ساله شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ است. تعداد آنها برابر ۱۶۳۵۲ نفر است که با استفاده از نمونه گیری کوکران ۳۸۰ نفر برای مطالعه انتخاب شدند و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه برای بدست آوردن روایی از روایی صوری و سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و جهت پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی، آزمون های T و F و برای آزمون مدل تجربی از رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهایی چون نگرش افراد به برابری جنسیتی (r=-0.48)، میزان تحصیلات (r=-0.32)، سبک فرزندپروری استبدادی (r=0.235)، سبک فرزندپروری دموکراسی (r=-0.44)، سطح انتظارات (r=0.30)، میزان سخت گیری والدین (r=0.414)، میزان لذت بردن از مجردی (r=0.269) و میزان استفاده از رسانه ها (r=0.149) ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای میزان دخالت والدین، سبک فرزندپروری، نابرابری جنسیتی، وضعیت مسکن و میزان اعتماد به نفس به ترتیب میزان اهمیتی در تبیین متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده اند. این متغیرها رویهم رفته ۰٫۴۸ از فضای مفهومی متغیر وابسته (سن ازدواج) را تبیین و پیش بینی نموده است.