مقاله عوامل اجتماعی موثر در تاثیرپذیری کودکان از تلویزیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی موثر در تاثیرپذیری کودکان از تلویزیون
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله تاثیرپذیری
مقاله تلویزیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نایبی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی «عوامل اجتماعی موثر در تاثیرپذیری کودکان از تلویزیون» پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق حاضر بدین ترتیب مطرح شد که به چه میزان عوامل اجتماعی در تاثیرپذیری کودکان از تلویزیون موثر است؟ روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را والدین تمامی کودکان مونث و مذکر شهر تهران که در مقطع پیش دبستانی قرار دارند، تشکیل می دهند که از این تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه (۳۰ نفر از شمال تهران، ۳۰ نفر جنوب، ۳۰ نفر شرق، ۳۰ نفر غرب و ۳۰ نفر مرکز) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته عوامل اجتماعی می باشد که دارای ۲۸ سوال ۵ گزینه ای است و با توجه به طیف لیکرت اندازه گیری می شود و دارای ضرایب بالاتر از ۰٫۷۰ است. پرسشنامه حاضر در ۴ حیطه عوامل خانوادگی، اجتماعی، محیط آموزشی و رسانه بررسی می شود. در نهایت، پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از مدل آماری t تک گروهی به آزمون سوال های تحقیق پرداخته شد و یافته های تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی در تاثیرپذیری کودکان از تلویزیون موثرند.