مقاله عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به سزارین در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به سزارین در زنان باردار
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله گرایش به سزارین
مقاله فواید زایمان طبیعی
مقاله آگاهی مادران باردار
مقاله اخلاق پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: کلاری فریده
جناب آقای / سرکار خانم: ظفری دیزجی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه سالم و موفق در گرو داشتن مادرانی سالم و آگاه است. در این میان انتخاب نوع زایمان در حفظ سلامتی مادران نقش بسیار ارزنده ای دارد. زنان را باید آزاد گذاشت که در طول بارداری و زایمان به انتخاب های آگاهانه دست بزنند. نقش پزشک فقط کمک به زن است نه این که او را کنترل کند و به جای او تصمیم بگیرد. بنابر اصول کلی اخلاق پزشکی در راستای احترام به حق استقلال اشخاصی که خود قادر به تصمیم گیری هستند، کادر پزشکی باید تمامی اطلاعات لازم را در اختیار بیماران قرار داده تا آنان بتوانند آزادانه و آگاهانه برای خویش تصمیم بگیرند. همچنین کادر درمانی باید در معالجه و درمان بیماران، اصل «ارزیابی خطرها و فواید» روش درمانی و برقراری تعادل بین این دو را رعایت نمایند. سزارین یک نوع زایمان است که در سال های اخیر توجه بسیاری از زنان باردار را، بدون آگاهی از نحوه و عواقب آن به خود جلب نموده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی گرایش زنان به سزارین انتخابی در سال های اخیر انجام گرفته است. روش تحقیق نیز به صورت پیمایشی است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران بالغ بر ۲۰۰ نفر زن برآورد شد. جامعه آماری شامل زنان باردار سه ماهه سوم باردای مراجعه کننده به بیمارستان های منطقه یک تهران است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد، تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح (آمار توصیفی و آمار استنباطی) صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که بین انتخاب سزارین با آگاهی از عوارض سزارین، تشویق پزشکان، ترس از زایمان طبیعی، الگو برداری، حفظ زیبایی بدن، طبقه اقتصادی و اجتماعی زنان ارتباط معنی داری وجود دارد، بین انتخاب سزارین با آگاهی از فواید زایمان طبیعی و کمرنگ شدن وظایف مادری ارتباط معناداری وجود ندارد.