مقاله عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی زنان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی زنان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی
مقاله پایگاه اجتماعی
مقاله تاهل
مقاله درآمد
مقاله اشتغال
مقاله تحصیلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در ارتباط با موضوع توسعه اجتماعی و فرهنگی، مساله کیفیت زندگی و میزان رضایت افراد از ابعاد و جنبه های مختلف زندگی شان اهمیت فراوانی یافته است. توسعه اجتماعی از یک طرف میزان رفاه و برخورداری افراد را بالا می برد و از طرف دیگر مشکلات و مسائل جدیدی مانند شلوغی، آلودگی های هوایی و صوتی، فشارهای روانی و مانند آن را نیز برای آنها به وجود می آورد، بنابراین مساله کیفیت زندگی برجستگی و اهمیت خاص می یابد. یکی از پدیده های جهان مدرن حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی است که آنها را بیشتر در معرض مشکلات مرتبط با کیفیت زندگی قرار می دهد. از این جهت هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان در شهر اصفهان می باشد. در این راستا با به کار گیری روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، از کل زنان ۲۰ ساله و بیشتر مناطق ۱۴ گانه شهر اصفهان، ۵۱۰ نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه ۶ مولفه ای کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده به عمل آمد. متغیر های مستقل عبارت بودند از سرمایه اجتماعی، درآمد، بعد خانواده، اشتغال، و تاهل. پرسشنامه از اعتبار صوری برخوردار بود و آلفای کرونباخ پایای متغیرها بیشتر از ۰٫۷ بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی(r=0.51) ؛ پایگاه اجتماعی (r=0.38)؛ تاهل (r=0.33)؛ درآمد (r=0.31)؛ اشتغال  (r=0.25)؛ و تحصیلات (r=.19) رابطه معنادار وجود دارد.