مقاله عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد رسانه ای
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله مصرف رسانه ای
مقاله اعتماد به رسانه
مقاله جذابیت رسانه ها
مقاله انگیزه استفاده از رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی سواد رسانه ای دانشجویان و عوامل اجتماعی – فرهنگی که به نوعی بر میزان سواد رسانه ای آنان تاثیر می گذارد، بوده است. روش کار ما در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. جامعه تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق هستند که در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ مشغول به تحصیل می باشند، که تعداد آنها ۱۳۳۱۷ است، که از این تعداد ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. شیوه نمونه گیری در مرحله اول بصورت طبقه ای نامتناسب بوده که ملاک طبقه بندی نوع دانشکده، جنسیت و مقطع تحصیلی بوده، که پس از انتخاب طبقات، افراد نمونه به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند. در قسمت چارچوب نظری هم از دو نظریه استفاده و خشنودی و شکاف آگاهی استفاده شده است. فرضیات تحقیق نیز با آماره های؛ T، F و پیرسون مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد؛ سواد رسانه ای با جنسیت، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، سن و همچنین پایگاه اقتصادی – اجتماعی رابطه ندارد، اما بین مقطع تحصیلی، سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، اعتماد به رسانه، میزان جذابیت رسانه ها و انگیزه استفاده از رسانه با سواد رسانه ای رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی بدست آمده معادل ۰٫۸۵۲ می باشد، که بیانگر این مطلب است که متغیرهای مستقل به طور همزمان تقریبا ۰٫۸۵ با سواد رسانه ای دانشجویان همبستگی دارند. همچنین ضریب تعین تعدیل شده معادل ۰٫۷۲۵، بازگو کننده این مطلب است که حدود ۷۲٫۵ درصد سواد رسانه ای دانشجویان توسط متغیرهای مستقل مورد بررسی توضیح داده می شود، و ۲۷٫۵ درصد باقیمانده ناشی از عواملی خارج از مشاهدات مورد بررسی این تحقیق می باشد.