مقاله عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر اعتیاد جوانان (مطالعه موردی حاشیه نشینان شهر شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر اعتیاد جوانان (مطالعه موردی حاشیه نشینان شهر شیراز)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله اعتیاد جوانان
مقاله حاشیه نشینان
مقاله قومیت
مقاله خودپنداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اله پناه زاده طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان سوء مصرف مواد مخدر و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در سال ۱۳۹۰ انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش ۲۴۶۵۹ نفر مردان معتاد شهر شیراز می باشد. حجم نمونه برآمده از فرمول نمونه گیری کوکران برابر با ۳۷۸ نفر است. برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری در دسترس اتفاقی و شیوه گلوله برفی استفاده شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نیمه استاندارد است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t دو گروه مستقل، آزمون f تحلیل واریانس، آزمون کروسکال والیس، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای خودپنداری، میزان تحصیلات پاسخگو، میزان دسترسی به مواد مخدر، حمایت خانواده، سن، شروع روابط جنسی در سنین پایین، عزت نفس، امید به آینده و معاشرت با افراد معتاد و سوء مصرف مواد رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای محل سکونت و نوع ماده مصرفی نیز ارتباط هست. این در حالی است که ما نتوانستیم میان میزان تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، وضعیت شغلی فرد، قومیت، اعتیاد تعداد اعضای خانوار و سوء مصرف مواد تفاوت معناداری پیدا کنیم. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مستقل خودپنداری، میزان دسترسی به مواد مخدر و تحصیلات فرد که روی هم رفته ۱۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. متغیرهای حمایت خانواده، سن و معاشرت با افراد معتاد خارج از معادله رگرسیون قرار گرفتند.