مقاله عوامل آموزشی موثر در ارتقای دانش باغداران استان سـمنان در به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: عوامل آموزشی موثر در ارتقای دانش باغداران استان سـمنان در به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله سیستم های آبیاری تحت فشار
مقاله باغداران
مقاله استان سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نامی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عصار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این تحقیق بررسی دانش باغداران استان سمنان در به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار بود. این مطالعه از جنبه هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه نیز با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی و آبیاری و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد. همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه، عملیات پیش آزمون در خارج از جامعه اصلی در مورد ۳۰ نفر از باغداران مجری سیستم های آبیاری تحت فشار در باغات شهرستان سمنان صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر دانش باغداران در زمینه سیستم های آبیاری تحت فشار ۰٫۹۵ محاسبه گردید. جامعه آماری این تحقیق شـامل ۹۸۴ نفر از باغدارانی بودند که سیستم های آبیاری تحت فشار را بکار گرفتند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه این تحقیـق ۱۰۰ نفر برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، سابقه فعالیت باغداری، سابقه به کارگیری سیستم آبیاری تحت فشار، شرکت در کلاس های آموزشی ترویجی، مشاهده فیلم های آموزشی ترویجی، تماس با مروجان، مطالعه نشریات ترویجی و بازدید از سیستم های آبیاری تحت فشار با متغیر دانش باغداران در به کارگیری مناسب سامانه های آبیاری تحت فشار رابطه مثبت و معناداری داشتند. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نیز بیانگر آن بود که متغیرهـــای پیش بین میزان تماس با مروجان و میزان شرکت در کلاس های ترویجی ۱۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته دانش باغداران در به کارگیری مناسب سیستم های آبیاری تحت فشار را تبیین نمودند.