مقاله عوارض مادری- جنینی و نوزادی زایمان در آب در مقایسه با زایمان معمولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: عوارض مادری- جنینی و نوزادی زایمان در آب در مقایسه با زایمان معمولی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان
مقاله زایمان در آب
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: تارا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف حامی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به استفاده از آب گرم به عنوان روشی برای کاهش درد زایمان و با توجه به وجود تردیدهایی در خصوص عوارض احتمالی زایمان در آب، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوارض مادری- جنینی و نوزادی زایمان در آب در مقایسه با زایمان معمولی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ بر روی ۲۰۰ زن باردار در بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه ۱۰۰ نفری زایمان به روش معمولی و زایمان در آب قرار گرفتند. در گروه زایمان در آب، مادر اجازه تحرک آزادانه داشت و از نظر مصرف مایعات محدودیتی نداشت و در گروه زایمان به روش معمولی، زایمان به سبک معمول زایشگاه انجام می شد. طول مدت زایمان، میزان سزارین، میزان خونریزی پس از زایمان، میزان عفونت مادری و نوزادی طی یک هفته اول پس از زایمان و نیز آپگار اولیه نوزادی، عفونت چشم نوزادی و میزان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در دو گروه مقایسه شد. در نهایت ۸۸ نفر در گروه زایمان معمولی و ۸۳ نفر در گروه زایمان در آب باقی ماندند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، کای اسکوئر و تی دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه از نظر میانگین طول مدت مرحله اول (
p=0.344)، دوم (p=0.372) و سوم (p=0.523) زایمان اختلاف معناداری نداشتند. میزان سزارین در گروه زایمان به روش معمولی، به طور معناداری بالاتر از گروه زایمان در آب بود (p=0.018). آپگار دقیقه اول (p=0.026) و پنجم (p£۰٫۰۰۱) نوزادان در گروه زایمان در آب، به طور معناداری بهتر از گروه زایمان به روش معمولی بود. دو گروه از نظر سایر متغیرها تفاوتی نداشتند.
نتیجه گیری: زایمان در آب، به دلیل کاهش درد و کاهش مداخلات پزشکی و همچنین به دلیل عدم تاثیر سوء بر روی نوزاد، می تواند جایگزین مناسبی برای زایمان به روش متداول باشد.