سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه صفدری – کارشناس رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتص
فاطمه رهی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،
سوسن بهرامی – دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان ، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتص

چکیده:

مقدمه: محدودیت منابع در اقتصاد سلامت از مهمترین دلایل توجه به بهره وری در تمام حوزه های مدیریتی است. در این میان بخش بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان ها که به عنوان یکی از مهمترین بخش هایاقتصادی، سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهند، نیازمند بیشترین توجه هستند. این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی و با هدف بررسی و مقایسه شاخص های بهره وری و عملکرد بیمارستان امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد های وزارت بهداشت ) ۱۳۸۸-۱۳۹۰انجام شد. جامعه پژوهش، بیمارستان آموزشی امین بود واطلاعات مورد نیاز از طریق دریافت آمار بیمارستانی از واحد مدارک پزشکی گردآوری شدند. سپس شاخص های عملکردی مورد نیاز بدست آمدند و با استفاده از نرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند. سپس نتایج این مطالعه با استاندارد های منتشر شده توسط وزارت بهداشت مورد مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، در اغلب بخش های بیمارستان طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۸افزایش ضریب اشغال تخت وجود داشت.