مقاله عنوان فارسی: گونه شناسی ادله نقلی ولایت فقیه (عنوان عربی: دراسه نوعیه للأدله الروائیه حول ولایه الفقیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: گونه شناسی ادله نقلی ولایت فقیه (عنوان عربی: دراسه نوعیه للأدله الروائیه حول ولایه الفقیه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ادله نقلی
مقاله ولایت فقیه
مقاله ادله سلبی
مقاله ادله ایجابی
مقاله ادله تلفیقی (کلیدواژه عربی: الأدله الروائیه
مقاله ولایه الفقیه
مقاله الأدله السلبیه
مقاله الأدله الإیجابیه
مقاله الأدله التلفیقیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شبان نیا قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه شناسی ادله نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه های مختلفی که می تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می توان اشاره کرد: ادله سلبی. یعنی ادله ای که در آنها از رجوع حکومت ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می باشد.