مقاله عنوان فارسی: گفتمان های اجتماعی زنان در پارادایم سنت و نوگرایی؛ مطالعه زنان هجده تا چهل سال شهر شیراز (عنوان عربی: الخطابات الاجتماعیه للنساء فی المنهجیه الحدیثه للعرف والتجددیه (دراسه حول الفئات العمریه للنساء فی مدینه شیراز، الأعمار: ۱۸ إلی ۴۰ سنه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: گفتمان های اجتماعی زنان در پارادایم سنت و نوگرایی؛ مطالعه زنان هجده تا چهل سال شهر شیراز (عنوان عربی: الخطابات الاجتماعیه للنساء فی المنهجیه الحدیثه للعرف والتجددیه (دراسه حول الفئات العمریه للنساء فی مدینه شیراز، الأعمار: ۱۸ إلی ۴۰ سنه))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: زنان
مقاله سنت
مقاله مدرنیته
مقاله نظام ارزش ها
مقاله سبک زندگی
مقاله گرایشهای گفتمانی
مقاله هویت (کلیدواژه عربی: النساء
مقاله العرف
مقاله الحداثه
مقاله نظام القیم
مقاله منهج الحیاه
مقاله النزعه الخطابیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاصی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف پژوهش حاضر ارزیابی تفاوت های جامعه شناختی در میان چهارصد نفر از زنان هجده تا چهل سال جامعه آماری زنان شهر شیراز است. نمونه آماری پژوهش بر پایه روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شده است و داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه بسته ساختار یافته جمع آوری شده است. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا میان زنان هجده تا چهل سال سنت گرا و نوگرای شهر شیراز از نظر سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، دین داری، سن و پایگاه اجتماعی اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟ آرای گفتمانی میشل فوکو و لاکلا و موفه، چارچوب تئوریک پژوهش را تشکیل می دهند. در این مطالعه، نگرش های پاسخ گویان درباره خانواده و ازدواج، حقوق زنان، روابط اجتماعی زن و مرد و حجاب و عفت که در پارادایم سنت و تجدد نظام معنایی خاص خود را دارند، استخراج و تفاوت های میان زنان سنت گرا و نوگرا در میزان متغیرهای مندرج در صدر چکیده شناسایی شد. بر اساس یافته های توصیفی، میانگین گرایش زنان به گفتمان های معطوف به سنت برابر با ۶۷٫۱ (از ۱۰۰) و میانگین گرایش آنان به گفتمان های نوگرا برابر با ۶۳٫۴ (از ۱۰۰) است. نتایج استنباطی پژوهش نشان می دهد میزان سرمایه اجتماعی، دین داری و سن زنان سنت گرا به گونه ای معنادار بیش از همتایان نوگرای آنهاست؛ به طور متقابل، میزان سرمایه فرهنگی و مصرف رسانه ای زنان نوگرا به شکلی معنادار از زنان سنت گرا پیشی می گیرد؛ میان دو گروه یاد شده زنان، از حیث پایگاه اجتماعی اقتصادی تفاوت معناداری مشاهده نشد.