مقاله عنوان فارسی: «کتاب مقدس»، بازپژوهی فقهی – کلامی (عنوان عربی: الکتاب المقدس، دراسه فقهیه کلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۲۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: «کتاب مقدس»، بازپژوهی فقهی – کلامی (عنوان عربی: الکتاب المقدس، دراسه فقهیه کلامیه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: کتب ضلال
مقاله تورات
مقاله انجیل
مقاله جعل
مقاله تحریف
مقاله حفظ (کلیدواژه عربی: کتب الضلال
مقاله التورات
مقاله الانجیل
مقاله الوضع
مقاله التحریف
مقاله الحفظ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بررسی «کتاب مقدس» از موضوعات چالشی و مهمی است که امروزه، به ویژه با گسترش تبلیغات مسیحی، بسامد ابتلای بالایی یافته است و شایسته می نماید تا از منظر فقهی، بازکاوی گردد. مع الوصف، برای آنکه داوری فقهی در این مساله، قرین دقت گردد، ضروری است تا پاره ای از مباحث الهیاتی درباره کتاب مقدس نیز روشنی یابد. لذا، تبیین آیات تورات و انجیل، و نیز دیدگاه آن درباره برخی مباحث کلامی مانند «خداوند» و «پیامبران» مطمح نظر قرار گرفت و سپس، ماهیت و جایگاه «عهدین» از نگاه و داوری قران کریم در یک مقطع، قرین نقادی آن از منظر صاحب نظران الهیات در غرب اندیشه ها گردیده است. از دیدگاه فقهی نیز، با نقد مدعای برخی محققان مبنی بر عدم صدق کتب ضلال بر این مجموعه، به نقد استدلالی آن پرداخته می شود. بنابراین، به سبب ماهیت خاص نوشتار حاضر، روش خاصی، بر این پژوهش سایه افکنده است؛ البته، با این تفاوت که در مباحث موضوع شناسی، مباحث کلامی، نقش پایه ای و نخستین را داراست. رهاورد پژوهش آن است که با توجه به قرائن و شواهد موجود، به ویژه تناقضات درونی که مورد اعتراف دانشمندان الهیات غربی است، کتاب مقدس، فاقد عصمت لفظی، و نوشته ای برساخته و بشری است و از نظر فقهی نیز با توجه به مضامین غیر حقیقی که درباره خداوند و پیامبران در آن وجود دارد، بسان کتب ضلال محسوب شده و حرمت حفظ آن در معنای عام خود، شامل هر نوع فعالیت و برنامه ای است که در راستای ماندگاری و احیای آن تلقی گردد.