مقاله عنوان فارسی: چیستی و هستی جامعه هم کنشی آن با اجزای تشکیل دهنده اش (عنوان عربی: ماهیه المجتمع و وجوده و تفاعله مع مکوناته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: چیستی و هستی جامعه هم کنشی آن با اجزای تشکیل دهنده اش (عنوان عربی: ماهیه المجتمع و وجوده و تفاعله مع مکوناته)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جامعه
مقاله فرد
مقاله اصالت و ترکیب
مقاله تعامل فرد و جامعه (کلیدواژه عربی: المجتمع
مقاله الفرد
مقاله الأصاله والهیکلیه
مقاله تعامل الفرد والمجتمع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزارع سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بحث از هویت، اصالت و ترکیب جامعه، از مباحث درخور تاملی است که در شمار مبادی فلسفه نظری تاریخ قلمداد می شود و رهیافت های مختلفی درباره آن وجود دارد. نظریه های بنیادین اندیشوران نیز در این بحث، متاثر از نوع تفسیر و رهیافتی است که از وجود جامعه پدیدار می شود و از طریق برهان فلسفی محور استدلال قرار می گیرد. در این میان، ادراک دیالکتیکی این دو و پیوند میان این دو سطح از انتزاع و ترابط عمیق سطوح خرد و کلان در اندیشه عالمان پیشین و معاصر همواره از دغدغه های فلسفی بوده که بسیاری از تاملات علمی را با خود به همراه داشته است. درباره رابطه متقابل این دو جنبه ساختی و کنشی، گرچه بسیاری از عالمان اجتماعی به هم کنشی جامعه و فرد معتقدند، سرانجام به ترجیح یک سویه از دو سطح تمایل یافته اند. آنچه در این مبحث از اهمیت جدی برخوردار است، نوع نگاه قرآن و استخراج شیوه برخورد آن در این تعامل دوسویه و نیز تاثیرات متقابل آنهاست، که در حد بضاعت در این مقاله بدان پرداخته می شود.