مقاله عنوان فارسی: پژوهش در حقوق امنیت ملی: مبناها و کاربردها (عنوان عربی: البحث فی حقوق الأمن الوطنی: قواعها و توظیفا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: پژوهش در حقوق امنیت ملی: مبناها و کاربردها (عنوان عربی: البحث فی حقوق الأمن الوطنی: قواعها و توظیفا)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حقوق امنیت ملی
مقاله امنیت انسانی
مقاله امنیت عمومی
مقاله امنیت فردی
مقاله امنیت نظامی
مقاله امنیت سلبی
مقاله امنیت ایجابی
مقاله امنیت نرم
مقاله امنیت سخت (کلیدواژه عربی: احقوق الأمن الوطنی
مقاله الأمن الإنسانی
مقاله الأمن العام
مقاله الأمن الخاص
مقاله الأمن العسکری
مقاله الأمن السلبی
مقاله الأمن الإیجابی
مقاله الأمن الناعم
مقاله الأمن الصلب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعد نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق امنیت ملی مجموعه موازین و هنجارهای ناظر بر تعریف و تعیین ابعاد، اهداف، مرجع، بایسته ها و چارچوب های نکوهیده و در نهایت حقوق و تکالیف دولت و ملت در این ارتباط و نحوه تضمین رعایت این چارچوب هاست. اینکه چگونه می توان امنیت ملی را قانونمند کرد و در قالب ضوابط مورد تعریف، اجرا و دفاع قرار داد، دل مشغولی اساسی این حوزه مطالعاتی است. دو قرن از گرایش دولت ها به تدوین مجموعه واحد یا متکثر از «قانون امنیت ملی» و تصویب آنها در مجالس قانون گذاری می گذرد. امروز شرح و تفسیر رابطه حقوق (مجموعه موازین موضوعه) با امنیت ملی در گسترده ترین معنای آن، خود روش و چارچوب پژوهش بین رشته ای است و برای آشنایی بیشتر نهادها و مراجع کشورمان با آن، این نوشتار به بررسی و تبیین عمده ترین محورهای آن می پردازد.