مقاله عنوان فارسی: نقش جهت گیری مذهبی در ساختار هویت فردی (عنوان عربی: دور التوجه الدینی فی هیکل الشخصیه الفردیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش جهت گیری مذهبی در ساختار هویت فردی (عنوان عربی: دور التوجه الدینی فی هیکل الشخصیه الفردیه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: هویت فردی
مقاله جهت گیری مذهبی
مقاله اخلاق
مقاله عقاید و مناسک (کلیدواژه عربی: الشخصیه الفردیه
مقاله التوجه الدینی
مقاله الأخلاق
مقاله العقائد
مقاله المناسک)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهریاری مه سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله تکوین هویت فردی از چالش های جدی جوامع امروزی است. در این میان، نقش مذهب در ساختار هویت هر فرد انکارناپذیر است. این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و هویت فردی و تعیین نقش این عامل در پیش بینی هویت پایدار انجام گرفت. نمونه آماری شامل ۳۸۱ نفر (۱۳۳ پسر و ۲۴۸ دختر)، از بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری، گزارش پرسش نامه خودشناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی و پرسش نامه هویت شخصی بود. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین جهت گیری مذهبی با هویت فردی، رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد (p<0.0005). برطبق نتایج این پژوهش، ۲۳٫۹ درصد هویت فردی، بر اساس جهت گیری مذهبی قابل تبیین است. به گونه ای که هم زیر مقیاس اخلاق و هم زیر مقیاس عقاید و مناسک پیش بینی کننده های معنی داری در تعیین هویت فردی به شمار می آیند. علاوه بر این، نتایج حاصل تفاوت معناداری را در جهت گیری مذهبی و هویت فردی بین دختران و پسران نشان داد، دختران نمرات بالاتری را نسبت به پسران در مقیاس جهت گیری مذهبی داشتند. همچنین، دختران در مقایسه با پسران هویت فردی شکل یافته تری را نشان دادند.