مقاله عنوان فارسی: نقش تصور از خدا و هویت مذهبی در معنای زندگی (عنوان عربی: دور نوع تصور الله تعالی والهویه الدینیه فی معنی الحیاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۵۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش تصور از خدا و هویت مذهبی در معنای زندگی (عنوان عربی: دور نوع تصور الله تعالی والهویه الدینیه فی معنی الحیاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معنای زندگی
مقاله تصور از خدا
مقاله هویت مذهبی (کلیدواژه عربی: معنی الحیاه
مقاله نوع تصور الله تعالی
مقاله الهویه الدینیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاکشور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غباری بناب باقر
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش ارائه مدل معنای زندگی در ارتباط با تصور از خدا با توجه به اکتشاف و تعهد مذهبی می باشد. ۵۸۱ دانشجو به صورت خوشه ای چند مرحله ای از بین دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی بیرجند، پرسش نامه های هویت مذهبی، تصور از خدا و معنای زندگی را تکمیل نمودند. برای تحلیل نتایج از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد هویت مذهبی زودرس و کسب شده ارتباط بین تصور تعلق پذیری و حضور معنا در زندگی را میانجی گری می کند، همچنین هویت مذهبی آشفته، میانجی گر بین بعد کنترل و حضور معنا در زندگی می باشد، مدل نیز نشان داد بعد کنترل اثر مستقیم منفی و تصور تعلق پذیری اثر مستقیم مثبتی بر جست وجوی معنا دارد و بعد مهربانی تنها اثر مستقیم مثبت بر حضور معنای زندگی دارد. نتایج همچنین نشان داد پایگاه های هویت مذهبی تنها پیش بینی کننده حضور معنا در زندگی می باشند، و مهربانی نقشی در پیش بینی پایگاه های هویت افراد ندارند.