مقاله عنوان فارسی: نقد و بررسی قرائت دانشمندان غرب از آموزه قانون طبیعی در عصر جدید (عنوان عربی: قراءه العلماء الغربیین لمفهوم القانون الطبیعی فی العصر الحدیث دراسه نقدیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۷۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد و بررسی قرائت دانشمندان غرب از آموزه قانون طبیعی در عصر جدید (عنوان عربی: قراءه العلماء الغربیین لمفهوم القانون الطبیعی فی العصر الحدیث دراسه نقدیه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قانون طبیعی در دوره جدید
مقاله نوتومیسم
مقاله نوکانتی ها
مقاله فولر
مقاله فینیس
مقاله خیرهای اصیل (کلیدواژه عربی: القانون الطبیعی فی العهد الحدیث
مقاله أتباع توماالإکوینی الجدد
مقاله أتباع کانت الجدد
مقاله فولر
مقاله فینیس
مقاله أصاله الخیر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
آموزه قانون طبیعی، یکی از بنیادی ترین تعالیم فلسفی گفتمان حقوق بشر (حقوق طبیعی) در فلسفه سیاسی است. دوره جدید مطالعات قانون طبیعی که با عصر روشنگری موضوعات:عصر روشنگری آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، حاوی نظریه های گوناگون در باب قانون طبیعی است. نظریه های «نوتومیستی» و «غیر نوتومیستی» قانون طبیعی، شاکله نظریه های قانون طبیعی را در دوره جدید تشکیل می دهد. نظریه های نوتومیستی به دوشاخه نظریه های سنتی و جدید تقسیم می شوند. همه این نظریه ها دارای کاستی های متعددی است که در این نگارش به آنها پرداخته شده است. مهمترین نظریه جدید نوتومیستی در باب قانون طبیعی، قرائت «فینیس» از این نظریه است. تمرکز ویژه بر نظریه فینیس، به دلیل اهمیت آرای این فیلسوف در باب قانون طبیعی در مغرب زمین است. بیان ویژگی ها و نیز نقد و ارزیابی نظریه فینیس در این نگارش، حاصل سالها مطالعات نگارنده در آثار این فیلسوف است که آن در این مقاله آمده است.